ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในราชการส่วนกลาง กรมการปกครอง
   
 
   เพื่อให้การปฎิบัติราชการอำเภอสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ กรมการปกครองได้มีคำสั่งจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของราชการส่วนกลางกรมการปกครอง (เพิ่มเติม) โดยจัดตั้ง กองสนับสนุนบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2558