หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภาคและจังหวัด ในงวดที่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564