หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด19 )บับที่ 3)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564