หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) การตรวจสอบข้อมูลในระบบบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2564